Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Slavistika již není žhavým tématem

Autor: Lukáš Babka

Rozhovor s Karen Rondestvedt – vedoucí slavistických knihovních sbírek Stanfordské univerzityPočet zobrazení: 86 Komentáře: 0 Více

Karen A. Rondestvedt, Ph.D. zastává funkci kurátora slavistických a východoevropských sbírek Knihoven Stanfordské univerzity (Stanford University Libraries). Slavistický fond, spravovaný univerzitou ve Stanfordu, ve spojení s rozsáhlou knihovnou a archivní sbírkou Hooverova ústavu míru, války a revoluce (Hoover Institution of Peace, War and Revolution), který je autonomním pracovištěm v rámci univerzity, vytváří jeden z nejlepších a nejrespektovanějších sv...
 

  

Právo být svůj

Autor: Vladislav Veselý

Několik postřehů na téma Národnostní menšiny a multikulturnostPočet zobrazení: 137 Komentáře: 0 Více

„Národ je veliký počet lidí, pocházejících z téhož kmene, kteří bydlí na témž místě na zemi (jakoby ve společném domě, jejž nazývají vlastí), mluví týmž ja­zykem, a jsou tak spojeni týmiž svazky společné lásky, svornosti a snahy o obecné dobré.“ Tuto zcela moderní definici národa po­dal v 60. letech 17. století Jan Amos Komenský, tedy více než jedno století před tím, než v Evropě vykvetlo „jaro národů“, doba národních obrození, epocha vzniku moderních národů. Jejím vr­cho­lem je 19. s...

 

  

Východoevropský komiks před 2. světovou válkou

Autor: Tomáš Prokůpek

Část II. – Srbsko, Chorvatsko, SlovinskoPočet zobrazení: 154 Komentáře: 0 Více

V první části tohoto článku (viz Navýchod 1/2006 ) jsme si představili okolnosti vzniku a vývoje komiksu v Polsku, Česku a Rusku, v jeho pokračování se budeme věnovat situaci tohoto žánru v předválečném Srbsku, Chorvatsku a Slovinsku.

Srbsko

Tradici srbských humoristických listů založil v roce 1860 novosadský Mesečar, za nejvýznamnější periodikum tohoto typu ...
 

  

Vídeňská slavistika chápe inovaci jako trvalý úkol

Autor: Anežka Kindlerová

Rozhovor s prof. Stefanem Michaelem Newerklou – ředitelem vídeňské slavistikyPočet zobrazení: 160 Komentáře: 0 Více

Vídeňská univerzita je tradičně spjata s historicko-srovnávací slavistikou. V minulosti zde působily vý­znamné osobnosti světové slavistiky a další se zde vzdě­lávaly, než se jimi staly. Od října roku 2005 v čele Ústavu slavistiky stojí mladý, teprve čtyřiatřicetiletý slavista, profesor Stefan Mi­chael Newerkla. Rodák z dolnorakouské Světlé vystu­doval ve Vídni slavistiku, anglistiku a amerikanistiku. Podle vlastních slov se specializuje zvláště na jazykově...
 

  

Slavní vídeňští slavisté


Počet zobrazení: 101 Komentáře: 0 Více

Alois Vojtěch Šembera (1807-1882)
Rodák z Vysokého Mýta vystu­doval filologii a historii na pražské univerzitě. Byl velkým vlas­tencem a při­spíval do českého tisku, i pod pseudo­ny­mem Mu­d­romil Mýtský. Roku 1849 se stal pro­fe­sorem čes­kého jazyka a literatury ve Vídni. Z množství jeho prací jmenujme díla o vpádu Mon­golů na Moravu, o hi...
 

  

Východ nezačíná na česko-slovenském pomezí

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Rudolfem Chmelem, ministrem kultury SR a ředitelem ÚSVS FF UKPočet zobrazení: 134 Komentáře: 0 Více

V rámci řady změn na Filozofické fakultě Uni­verzity Kar­lovy v Praze byl do čela Ústavu slavistických a vý­chodoevropských studií jmenován dosavadní vedoucí Ka­binetu slovakistiky, předseda redakční rady časopisu OS, něk­dejší velvyslanec ČSFR v Maďarsku a staro­nový ministr kultury Slo­venské republiky, Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Protože moni­torování si­tuace na pražské slavistice vždy patřilo k prioritám Na­východu, položili jsme docentu C...
 

  

Východoevropský komiks před 2. světovou válkou

Autor: Tomáš Prokůpek

Část I. – Polsko, Česko, RuskoPočet zobrazení: 381 Komentáře: 0 Více

Východoevropský komiks se ještě stále vzpamato­vává z období komunistické diktatury, kdy byl jeho přirozený vývoj násilně přerušen. V tuto chvíli se kres­leným příběhům nejlépe daří v Srbsku a Chorvatsku, jež produkují nejvíce mezinárodních hvězd, a v Polsku, které má ze všech nejblíže ke standardnímu komiksovému trhu. Docela dobře se pak komiksu vede i v Česku, kde je poměrně silná a stabilizovaná nezávislá scéna, v Rusku, které pomalu, ale jistě začíná z...
 

  

Dobrodružství s názvem ikonopisectví

Autor: Karel Sládek

Počet zobrazení: 286 Komentáře: 0 Více

„Jestliže ten, který nemá ani těla, ani formy, ani kvan­tity, ani kvality, a který přesahuje každou velikost díky vznešenosti své přirozenosti; jestliže ten – říkám – pře­stože byl božské přirozenosti, stal se otrokem, umenšil se do kvantity a kvality, a oblékl se do lidských rysů, maluj tedy na dřevo jeho obraz a předkládej ke kontemplaci toho, který se chce stát viditelným.“ (Jan Damašský, kolem 650–750)

Snad každý, kdo vstou...
 

  

Identita a paměť romského národa

Autor: Małgorzata Krakowiak

Počet zobrazení: 153 Komentáře: 0 Více

Małgorzata Krakowiak

Jazyk, vyznání či společná historie jsou obvykle chá­pány jako prvky ustavující integritu národa. V případě Romů je hle­dání integrujícího pojiva ztížené, a to hned ze dvou důvodů. Jednak není jisté, zda tyto prvky vůbec romskou identitu dokáží vybudovat, jednak mů­žeme do jisté míry zpo­chybnit i samotný pojem romské identity – je to vědomí jednoty národa, etnické skupiny, nebo něco jiného?

...
 

  

Duch chrámů a vznik ikonostasu u východních Slovanů

Autor: Karel Sládek

Počet zobrazení: 109 Komentáře: 0 Více

„Architektonické formy chrámů, fresky, ikony, předměty kultu, nejsou jednoduše shromažďovány jako muzejní předměty, ale jsou částí těla, žijí stejný život mystérií, jsou integrovány do liturgického tajemství.“ Pavel Nikolajevič Jevdokimov (1901-1970)...

Jak naznačují výše citovaná slova teo­loga ruského exilu Pavla Jevdokimova, o iko­nách nelze psát, aniž bychom nejdříve ne­vkročili do tajemství ducha křesťanské liturgie, archit...
 

  

Významné události loňského roku očima redaktorů RFE/RL


Počet zobrazení: 90 Komentáře: 0 Více

1. Jaká byla podle Vás nejvýznamnější událost ve vaší zemi v roce 2005?

2. Jaká nejvýznamnější událost podle vás vaši zemi čeká v roce 2006?ŽANYL ČYTYRBAJEVA – redaktorka kyrgyzského vysílání RFE/RL


ad 1) Rok 2005 byl pro Kyrgyzstán značně komplikovaným a doslova histor...
 

  

Jeden svět 2006: Global Local


Počet zobrazení: 55 Komentáře: 0 Více

Osmý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni při České televizi se uskuteční v Praze od 1. do 9. března 2006. Festivalové centrum bude v kině Lucerna (Štěpánská 61, Praha 1). Dalšími festivalovými kiny budou Světozor, Evald, Mat a Ponrepo.Gender Montage

Ve světové premiéře bude na festivalu uve­dena nová kolekce filmů z projekt...
 

  

Kam kráčí pražská slavistika?


Počet zobrazení: 166 Komentáře: 0 Více

Jak vnímáte současnou situaci pražské slavistiky a jak vidíte její budoucnost?HANA GLADKOVA – vedoucí Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK


Současná pražská slavistika je mnoho­tvárný organismus, ve kte­­rém každý „oud“ opět dělá, co mu přísluší a lze se nadít, že se to brzy projeví i v nové kvalitě celku. ...
 

  

Aktuální otázka


Počet zobrazení: 51 Komentáře: 0 Více

Jak vidíte perspektivy dalšího rozšiřování Evropské unie „na východ“, tedy o země bývalého východního bloku? Co pozitivního může přinést toto rozšíření těmto zemím a EU, a jaká jsou naopak případná negativa?

JUDr. CYRIL SVOBODA – ministr zahraničních věcí České republiky


Pátá vlna rozší­ření EU, zahr­nuj...
 

  

Novinky na seznamu Světového dědictví UNESCO


Počet zobrazení: 252 Komentáře: 0 Více

Architektonický, obytný a kulturní kom­plex rodiny Radzivilů v Njasviži (Bělorusko)
Rezidence šlechtického rodu Radzivilů (pol. Ra­dziwiłł) se nachází v obci Njasviž ve středním Bělorusku. Z rodu Radzivilů, jehož příslušníci stavěli a vlastnili zámecký komplex od 16. století do roku 1939, po­cházely jedny z nejvýznamnějších oso...
 

  

Jeden ze dvou občanů Evropské unie je pro další rozšiřování


Výsledky průzkumu veřejného mínění v EU "Standard Eurobarometer 63" z jara 2005Počet zobrazení: 46 Komentáře: 0 Více

Co se budoucího rozšiřování Evropské unie týká, podporuje jej přesně 50 pro­cent res­pondentů z 25 současných člen­ských států. Tento výsledek se snížil o tři procenta oproti loňskému roku, pro­porcionálně tomu se zvýšil počet od­půr­ců této myšlenky (38 procent).
Podpora dalšího rozšiřování Evropské unie je nejsilnější v nových ...
 

  

Což takhle dát si leknín?

Autor: Darko Grgić

Využívání vodních rostlin jako zdroje potravy v chorvatském Podráví a PodunajíPočet zobrazení: 260 Komentáře: 0 Více

Už dávno upadly v zapomnění znalosti našich předků, kteří kromě pěs­­tování plodin, chovu dobytka, lovu a rybolovu sbírali ve svém okolí plody mnoha rostlin – v lesích, na polích i ve vodě. Vzpo­mínky na to, že řeka Dráva a její přítoky byly důležitým zdrojem potravin (zvláště v neúrodných letech), postupně vymizely z kolektivní paměti místního obyvatelstva. Pouze něk­terá toponyma v Podráví i dnes svědčí o používání vodní vegetace jako potra...
 

  

Jak začíná každý ''etnický vtip?'' Ohlédnutím přes rameno.


Počet zobrazení: 2302 Komentáře: 0 Více

Z Bulharska...

Oznámení tiskového odboru vlády: Pre­miér se dnes celý den zabýval důležitými dokumenty. Upřesnění: dvakrát si prohlížel pas a jednou rodný list.

Co mají společného demokracie a řeka Dunaj? Obě přicházejí ze západu a Bulhar­sko jen míjejí.

V Bulharsku i v Americe můžeš koupit všechno za dolary. V Bulharsku i v Americe nemůžeš koupit nic za leva. V Bulharsku i v Americe můžeš klidně na­dávat na pre­zident...
 

  

Aktuální otázka


Počet zobrazení: 48 Komentáře: 0 Více
v
Protože nás zajímá nejen samotné dění v zemích střední a východní Evropy, Pobaltí, Balkánu, Kavkazu a Střední Asie, ale také názory ostatních na ně, položili jsme dvě otázky několika lidem, kteří k němu bezpochyby mají co říct:

1. Kterou událost poslední doby považujete v oblasti na východ od Aše za nejpozitivnější a proč?

2. Která událost Vás naopak v poslední době v této oblasti nejvíce znepokojila...
 

  

Jak začíná každý etnický vtip? Ohlédnutím se přes rameno


Počet zobrazení: 249 Komentáře: 0 Více

Čemu se smějí v Polsku...

Premiér Miller je na návštěvě v zemědělském družstvu. Když se ocitne v houfu prasat, novináři z jeho doprovodu začnou okamžitě cvakat foto­aparáty. Premiér žertuje: – Ne abyste tam dali nějaký hloupý titulek typu „Miller a prasata“ nebo něco takového! – Ale kdepak, pane premi­ére! – odpovídají reportéři. Druhý den vy­jdou noviny s obrázkem Millera mezi prasaty a popiskem: „Miller (třetí zleva)”.

– Jak to, že Němci obs...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod